قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 70 ناۋقاس تىركەلدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – 24-ناۋرىزدا ساعات 22:20 داعى جاعداي بويىنشا كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 1 ادام نۇر-سۇلتان قالاسىندا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات coronavirus2020.kz-كە سىلتەمە جاساپ.

«وسى ساعاتتا نۇر- سۇلتان قالاسى بويىنشا 36 ادام، الماتى قالاسىندا - 29 ادام، قاراعاندى قالاسىندا - 2، الماتى وبلىسىندا - 1 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 1 ادام، جالپى 70 ناۋقاس تىركەلدى»، دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram