ۇلتتىق بانك «7-20-25» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ بەلسەندىلىگىن ۇلعايتتى

None
None
استانا. قازاقپارات - ق ر ۇلتتىق بانكى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جولداۋىنداعى بارلىق تاپسىرمالاردى ورىندايدى.

بۇل تۋرالى ەلباسى جولداۋىنان تۋىندايتىن تاپسىرمالاردى ورىنداۋ ماسەلەلەرى قارالعان ق ر ۇكىمەتىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسى دانيار اقىشەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

د. اقىشەۆ بايانداماسىندا ۇلتتىق بانكتىڭ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جولداۋىندا ايتىلعان بارلىق تاپسىرمالاردى ورىندايتىنىنا سەندىردى.

«ۇلتتىق بانك مەملەكەت باسشىسىنىڭ بارلىق تاپسىرمالارىن ورىندايدى جانە باعانىڭ تۇراقتىلىعى مەن قارجى نارىعىنداعى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بار كۇش- جىگەرىن سالادى. ينفلياتسيانىڭ تومەندەۋى - بۇل نەسيە بويىنشا مولشەرلەملەردى تومەندەتۋ، حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن كوتەرۋ جانە ەكونوميكاداعى بارلىق شىعىنداردى تومەندەتۋ ءۇشىن باستى فاكتور. ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانك پەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى بيىل ينفلياتسيانى بەلگىلەنگەن ماقساتتى دالىزدە ۇستاپ تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سانايمىز»، - دەدى د. اقىشەۆ.

ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى باعانىڭ وسۋىنە جول بەرمەۋ بويىنشا جوسپارلانىپ وتىرعان شارالار تۋرالى باياندادى. سونىمەن قاتار ول ۇلتتىق بانك «7-20-25» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ بەلسەندىلىگىن ۇلعايتىپ جاتقانىن جەتكىزدى. باعدارلاما ىسكە اسىرىلا باستاعان ەكى ايدىڭ ىشىندە بانكتەر 25 ميلليارد تەڭگەگە نەسيەلەردى ماقۇلداعان. پرەزيدەنتكە باياندالعانداي، قازىرگە دەيىن ازاماتتاردىڭ 2 مىڭنان استام ءوتىنىمى ماقۇلداندى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram