الداعى 6 جىلدا بولۋى مۇمكىن سۋ تاپشىلىعى ەلدىڭ دامۋىنا قاۋىپ توندىرەدى

None
استانا. قازاقپارات - سۋ پايدالانۋ دەڭگەيى تومەندەمەسە، 2029 -جىلعا قاراي سۋ تاپشىلىعى بولۋى مۇمكىن. بۇل ەلدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا قاۋىپ توندىرەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«سۋارمالى ەگىنشىلىكتىڭ نەگىزگى ۇلەسىن قۇرايتىن ەلدىڭ وڭتۇستىك وبلىستارىندا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ دەڭگەيى تومەن. ولار جالپى سۋارمالى جەرلەر كولەمىنىڭ %3 دا عانا قولدانىلادى. ەكونوميكا سالالارىندا جانە حالىق اراسىندا سۋ رەسۋرستارىن پايدالانۋدىڭ اعىمداعى جاعدايى ساقتالعان جاعدايدا 2029 -جىلعا قاراي سۋ تاپشىلىعىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ قارقىنىنىڭ تومەندەۋ قاۋپى بار» ، - دەلىنگەن اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالانعان سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋدىڭ 2023-2029 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسىندا.

بۇل رەتتە ەكولوگيا مينيسترلىگى جەراستى سۋلارىن پايدالانۋ توڭىرەگىندەگى ماسەلەلەردى كوتەرگەن. ءمالىم بولعانداي، تاپشىلىققا مىنا فاكتورلار سەبەپ بولىپ وتىر:

- جەر استىنداعى سۋ قورلارىن يگەرۋ دارەجەسى تومەن؛

- جەراستى سۋلارىنىڭ %90 ى ءتيىستى نورما مولشەرىندە پايدالانىلمايدى؛

- جەراستى سۋلارىن قولدانۋ رەجيمىنىڭ بۇزىلۋى، سونداي- اق رۇقسات ەتىلمەگەن بۇلاقتاردان سۋ الۋ. سالدارىنان قازىر بار قورلار تەز سارقىلىپ جاتىر.

بۇدان وزگە، ماگيسترالدىق قۇبىرلار ارقىلى اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتتارىنا باعىتتالاتىن سۋدىڭ %19,8- ى توزعان ينفراقۇرىلىم كەسىرىنەن ىسىراپ بولىپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار