اۋعانستاندا 6-سىنىپقا دەيىنگى قىز بالالارعا وقۋعا تىيىم سالىندى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – اۋعانستاندا «تاليبان» 6-سىنىپقا دەيىنگى قىزدارعا ساباق وقۋعا تىيىم سالدى.

وقۋ جىلى 23- ناۋرىزدا باستالۋى كەرەك بولاتىن. ءبىراق 7 ايعا سوزىلعان ۇزاق كىدىرىستەن كەيىن مەكتەپتەرگە زور قۋانىشپەن بارعان قىزدار بىرنەشە مينۋتتان كەيىن ۇيىنە قايتارىلدى. تالىپتەر وقۋ باعدارلاماسى يسلام زاڭدارىنا لايىقتالىپ، جاسالمايىنشا، وقۋ ورىندارى اشىلمايتىنىن ايتقان. بۇل شەشىمدى ەستىگەن كوپتەگەن قىزدار جىلاپ، ءبىر- بىرىمەن قۇشاقتاسىپ، قوشتاسقان.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، «تاليبان» اۋعانستاندا 1996 -جىلدان 2001 -جىلعا دەيىن بيلىك قۇرعان كەزىندە قىزدار مەن ايەلدەردىڭ ءبىلىم الۋىنا جانە جۇمىس ىستەۋىنە شەكتەۋ قويعان ەدى.

www.24.kz

سوڭعى جاڭالىقتار