قازاقستاندا كوروناۆيرۋس تاعى 6 ادامنان انىقتالدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا كوروناۆيرۋسكە شالدىققان تاعى 6 ادام انىقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«10 -ءساۋىر ساعات 20.15-تەگى جاعداي بويىنشا، كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 6 ادام تىركەلدى، الماتى قالاسىندا - 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، اتىراۋ وبلىسىندا - 2 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 1 ادام، تۇركىستان وبلىسىندا - 1 ادام»،- دەلىنگەن اقپاراتتا. سونداي- اق ءمالىم ەتىلگەندەي، الماتى قالاسىندا كوروناۆيرۋستان 1 ناۋقاس كوز جۇمدى. «وسى ساعاتتا نۇر- سۇلتان قالاسى بويىنشا - 226 ادام، الماتى قالاسىندا - 123 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 61 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 61 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 47 ادام، جامبىل وبلىسىندا - 45 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 31 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 6 ادام، الماتى وبلىسىندا - 10 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 11 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 25 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 4 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 9 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 105 ادام، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 6 ادام، تۇركىستان وبلىسىندا - 35 ادام، قوستاناي وبلىسىندا - 3 ادام، جالپى 808 ناۋقاس تىركەلدى» ، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە. ايتا كەتەيىك، وسى ۋاقىتتا ىندەتتەن بارلىعى 64 ادام جازىلىپ شىقتى. قايتىس بولعاندار سانى 10 ادام.

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس تاعى 6 ادامنان انىقتالدى نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا كوروناۆيرۋسكە شالدىققان تاعى 6 ادام انىقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات. «10 -ءساۋىر ساعات 20.15-تەگى جاعداي بويىنشا، كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 6 ادام تىركەلدى، الماتى قالاسىندا - 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، اتىراۋ وبلىسىندا - 2 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 1 ادام، تۇركىستان وبلىسىندا - 1 ادام»،- دەلىنگەن اقپاراتتا. سونداي- اق ءمالىم ەتىلگەندەي، الماتى قالاسىندا كوروناۆيرۋستان 1 ناۋقاس كوز جۇمدى. «وسى ساعاتتا نۇر- سۇلتان قالاسى بويىنشا - 226 ادام، الماتى قالاسىندا - 123 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 61 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 61 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 47 ادام، جامبىل وبلىسىندا - 45 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 31 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 6 ادام، الماتى وبلىسىندا - 10 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 11 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 25 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 4 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 9 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 105 ادام، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 6 ادام، تۇركىستان وبلىسىندا - 35 ادام، قوستاناي وبلىسىندا - 3 ادام، جالپى 808 ناۋقاس تىركەلدى» ، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە. ايتا كەتەيىك، وسى ۋاقىتتا ىندەتتەن بارلىعى 64 ادام جازىلىپ شىقتى. قايتىس بولعاندار سانى 10 ادام.


سوڭعى جاڭالىقتار