قازاقستاندا كوروناۆيرۋسقا شالدىققاندار سانى 68 گە جەتتى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - نۇر-سۇلتاندا ءبىر ادامنان كوروناۆيرۋس تابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

Coronavirus2020.kz تاراتقان اقپاراتقا قاراعاندا، بۇگىن تاڭعى 12:00 جاعداي بويىنشا ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 68 بولدى. نۇر-سۇلتاندا - 35، الماتىدا - 29، قاراعاندىدا - 2، الماتى وبلىسىندا - 1 جانە اقتوبە وبلىسىندا - 1 جاعداي تىركەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار