قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 670 بولدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا تاعى 8 ادامنان كوروناۆيرۋس تابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

Coronavirus2020.kz مالىمەتىنشە، 7- ءساۋىر 08:35 ۋاقىتىنداعى ەپيدەميولوگيالىق جاعداي بويىنشا، كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 8 ادام تىركەلگەن:

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 1 ادام، اتىراۋ وبلىسىندا - 3 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 4 ادام.

وسى ساعاتتا

نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا - 222 ادام،

الماتى قالاسىندا - 119 ادام،

قاراعاندى وبلىسىندا - 48 ادام،

اقمولا وبلىسىندا - 42 ادام،

اتىراۋ وبلىسى - 32 ادام،

جامبىل وبلىسىندا - 40 ادام،

شىمكەنت قالاسىندا - 19 ادام،

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 6 ادام،

الماتى وبلىسىندا - 10 ادام،

اقتوبە وبلىسىندا - 11 ادام،

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 25 ادام،

پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام،

ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 5 ادام،

قىزىلوردا وبلىسىندا - 54 ادام،

باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام،

تۇركىستان وبلىسىندا - 33 ادام،

قوستاناي وبلىسىندا - 1 ادام،

جالپى 670 ناۋقاس بار.

سوڭعى جاڭالىقتار