قازاقستان ەۋروپالىق سەرىكتەستەرىنە 60-تان استام كەن ورنىن يگەرۋدە جەڭىلدىك بەرۋگە دايىن

None
استانا. قازاقپارات - قازاقستان ەۋروپالىق وداقتاعى سەرىكتەستەرىنە 60-تان استام كەن ورنىن يگەرۋدە جەڭىلدىك بەرۋگە دايىن. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - ەۋروپالىق وداق» باسشىلارىنىڭ ەكىنشى كەزدەسۋىندە ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازاقستان ءۇشىن گاز وڭدەۋ قۋاتىن جانە گاز تاسىمالداۋ جۇيەسىن دامىتۋ تاعى ءبىر باسىم باعىت سانالادى. وسىعان وراي، ءبىز ءۇشىن «بەينەۋ- بوزوي- شىمكەنت» ماگيترالدى گاز قۇبىرىنىڭ ەكىنشى جەلىسىن ساالۋ، سونىمەن قاتار قاشاعان كەن ورنىندا جىلدىق ۋاقىت 4 ميلليارد تەكشە مەتر بولاتىن گازى وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ زور ماڭىزعا يە. وڭىرلىك اۋقىمدا وسىنداۋ ماڭىزعا يە جوبالاردى ىلگەرىلەتۋدە ەۋروپالىق سەرىكتەستەردىڭ مۇنان ارى دا قولداۋىنا ءۇمىت ارتامىز»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

قاسىم- جومارت توقان قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى سيرەك كەزدەسەتىن مەتاللدار سالاسىندا قابىلدانعان جول كارتاسى ەلىمىز ءۇشىن زور مۇمكىندىكتەر اشاتىندىعىن باسا ايتتى.

«ءبىز ەۋروپالىق سەرىكتەستەرىمىزگە قازاقستان اۋماعىنداعى 60-تان استام باعالى ءارى ءتۇستى مەتاللدار كەن ورىندارىن بارلاۋعا جانە وڭدەۋگە جەڭىلدىك بەرۋگە دايىنبىز»، - دەدى پرەزيدەنت.