كەيىنگى 60 جىلدا قازاقستان اۋماعىنداعى وزەندەردىڭ اعىسى 12,5 تەكشە شاقىرىمعا قىسقاردى

None
استانا. قازاقپارات - بۇگىندە قازاقستان اۋماعىنداعى وزەن اعىسى 1960 -جىلدارداعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 12,5 تەكشە شاقىرىمعا ازايدى.

مۇنداي دەرەكتەر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ازىرلەگەن سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋدىڭ 2023-2029 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداما- جوباسىندا كەلتىرىلگەن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازاقستان اۋماعىنداعى وزەن اعىسى 1895-1960 -جىلدار كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 12,5 تەكشە شاقىرىمعا ازايدى. ونىڭ ىشىندە 9 تەكشە شاقىرىم نەمەسە قىسقارعان جالپى كولەمىنىڭ %72 ى جەرگىلىكتى وزەندەردىڭ ۇلەسىنە. ال قالعان %28 ى نەمەسە 3,5 تەكشە شاقىرىم ترانسشەكارالىق وزەندەرگە تيەسىلى. جەرگىلىكتى وزەندەر اعىنىنىڭ قىسقارۋى بالقاش- الاكول جانە توبىل- تورعايدان باسقا بارلىق باسسەيندە بولدى»، - دەلىنگەن اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالانعان تۇجىرىمداما- جوباسىندا.

بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، اتالعان جوسپاردى ورىنداۋ اياسىندا 2029 -جىلعا دەيىن قازاقستان بويىنشا 25 جاڭا سۋ قويماسى سالىنادى.

سونىمەن قاتار، سۋ رەسۋرستارى بويىنشا ءبىلىم الۋعا نيەتتى تالاپكەرلەر ءۇشىن ءبىلىم گرانتى كوبەيەدى.