كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان تاعى 5 ادام تىركەلدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - 26- ناۋرىز ساعات 08:05 جاعداي بويىنشا كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 5 ادام تىركەلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات coronavirus2020.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

الماتى قالاسىندا 2 ادام، نۇر- سۇلتان قالاسىندا 3 ادام. وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا 44 ادام، الماتى قالاسىندا - 34 ادام، قاراعاندى قالاسىندا - 2، شىمكەنت قالاسىندا- 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 1 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، جامبىل وبلىسىندا -1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام جالپى 86 ناۋقاس تىركەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار