پاۆلودارلىق اقىندار قازاق حاندىعىنىڭ 550 جىلدىعىنا ەرەكشە تارتۋ جاساماق

None
None
استانا. قازاقپارات - پاۆلودارلىق اقىندار مەن كومپوزيتورلار قازاق حاندىعىنىڭ 550 جىلدىعىنا ەرەكشە تارتۋ جاساماق. ونەر قايراتكەرلەرى تاريحي داتاعا وراي ارنايى ولەڭدەر جيناعىن جارىققا شىعارماق.

ولاردىڭ ەڭبەكتەرى قازاق حاندىعىنىڭ نەگىزىن قالاعان كەرەي مەن جانىبەك بابادان باستاپ، حاندىقتىڭ دامۋىنا ۇلەسىن قوسقان بەلگىلى مەملەكەت قايراتكەرلەرىنە ارنالادى. جيناق اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، 200 گە جۋىق ولەڭ شىعارىلىپ، ءاربىر كومپوزيتسياعا ءان جازىلماقشى.

قازىر ولەڭدەر جيناعىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى دايىن. بۇدان بولەك پاۆلودارلىق تەاتر ارتىستەرى «كەرەي» مەن «جانىبەك» دەگەن اتاۋمەن جاڭا قويىلىمدى ساحنالايتىن بولدى. جاڭا تۋىندىنىڭ اۆتورى -  پاۆلودارلىق تانىمال اقىن سەرىك ەلىكباي.

24.kz

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram