استان ۋلانىپ اۋرۋحاناعا تۇسكەن 52 ادامنىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەلوردادا استان ۋلانىپ، اۋرۋحاناعا تۇسكەن پاتسيەنتتەردىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ەلورداداعى «Okadzaki « ءدامحاناسىندا استان ۋلانىپ، زارداپ شەككەندەر سانى 64 ادام. ولار مەديتسينالىق كومەككە جۇگىندى. ونىڭ ىشىندە 52 ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى، 11 ى بالا. قالعان 12 پاتسيەنتكە امبۋلاتورلىق ەم كورسەتىلدى. مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن ازاماتتار ءىشتىڭ قابىنۋى، ءوتۋى، جۇرەكتىڭ اينۋى جانە تاعى سول سياقتى بەلگىلەرگە شاعىمداندى»، - دەدى قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايگەرىم ارداق.

ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ناۋقاستارعا ءتيىستى ەم كورسەتىلىپ جاتىر. «پاتسيەنتتەردىڭ جاعدايى قالىپتى، ورتاشا. ومىرلەرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق»، - دەيدى ول.

بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي نۇر- سۇلتان قالاسىندا 64 ادام استان ۋلاندى. اتالعان ءدامحانادا شيكىزات پەن دايىن ونىمنەن سىناما الىندى. قازىر جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر.


سوڭعى جاڭالىقتار