قازاقستاندا 50- ادام كوروناۆيرۋستان جازىلىپ شىقتى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن 50- ادام جازىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ.

«نۇر- سۇلتان قالاسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان تاعى 3 ناۋقاس ساۋىعىپ، اۋرۋحانادان شىقتى. بۇگىن ساعات 14.00-گە دەيىن ەلىمىزدە جالپى 50 ادام ۇيلەرىنە شىقتى، ونىڭ ىشىندە: نۇر- سۇلتاندا – 27، الماتى قالاسىندا – 21، س ق و – 1، اقتوبە وبلىسى - 1 پاتسيەنت»، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram