اقتاۋ قالاسىندا مەرەكە كۇندەرى «قازاقستاندا جاسالعان» 50 توننا ازىق-تۇلىك ءونىمى ارزان باعادا ساتىلدى - فوتو

None
None
اقتاۋ. قازاقپارات - اقتاۋ قالاسىندا قالالىق اكىمدىكتىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن 22-24- ناۋرىز ارالىعىندا ىنتىماق الاڭىندا جارمەڭكە ءوتىپ، وندا 50 تونناعا جۋىق قازاقستاندا جاسالعان ءونىم ساتىلدى.

جارمەڭكەدە اقتاۋلىقتار مەن مۇنايلى اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى ساۋدا جاساپ، بارلىعى 10 مىڭعا جۋىق ادام ارزان باعادا ازىق-تۇلىك ءونىمىن ساتىپ الدى، دەپ حابارلادى اقتاۋ قالاسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى باتىر جايلاۋ.

«مەن ءبىر موشەك كارتوپتى جارمەڭكەدەن كەلىسى 100 تەڭگەدەن الدىم، ول دۇكەن مەن بازارلاردا 130 تەڭدەگەن ساتىلىپ جاتىر. قىزىلشا، ءسابىزدى كەلىسى 100 تەڭگەدەن (دۇكەندە 150-160)، ماكارون ونىمدەرىن دە ارزانعا الدىم. جارمەڭكەگە كەلىپ، مەن 9000 تەڭگەمدى ۇنەمدەدىم، كوپ بالالى وتباسى ءۇشىن بۇل ۇلكەن كومەك»، - دەدى اقتاۋلىق گۇلسىم قارامەرگەنوۆا.

سوڭعى جاڭالىقتار