بالالار كوركەم گيمناستيكاعا 5 جاستان، بوكسقا 12 جاستان قابىلدانادى - جاڭا نورما

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەلىمىزدە بالالاردىڭ سپورتتىق جاتتىعۋعا جىبەرىلەتىن ەڭ تومەنگى جاسى بەكىتىلەدى.

بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«سپورت تۇرىنە بايلانىستى بالالاردىڭ جاتتىعۋعا جىبەرىلەتىن ەڭ تومەنگى جاسى بەكىتىلەدى. بۇل جەردە ءبىز قولدانىستاعى نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق بازاعا سۇيەنەمىز. ونىڭ ىشىندە، «سپورتتىق رەزەرۆتى دايىنداۋ بويىنشا وقۋ- جاتتىعۋ پروتسەسى جۇزەگە اسىرىلاتىن دەنە شىنىقتىرۋ- سپورتتىق مەكەمەلەردە سپورت تۇرلەرى بويىنشا سپورتشىلاردىڭ جاسىن بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىقتى نەگىزگە الامىز»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، كوركەم گيمناستيكاعا 5 جاستان، ال بوكسقا 12 جاستان باستاپ بارۋعا بولادى.

ارينە، مۇنداعى باستى ماقساتىمىز - بالالاردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋ»، - دەدى ول.

اۆتور: مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار