اقوردادا قاراشىعاناقتا قۋاتى 4 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ ماسەلەسى تالقىلاندى

None
استانا. قازاقپارات - پرەزيدەنت Eni S.p.A كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى كلاۋديو دەسكالتسيدى قابىلدادى.

كەزدەسۋ بارىسىندا كومپانيانىڭ قازاقستانداعى قىزمەتىنە قاتىستى ماسەلەلەر، سونداي-اق قاشاعان جانە قاراشىعاناق كەن ورىندارىنداعى ماڭىزدى مۇناي-گاز جوبالارىن ىسكە اسىرۋ جوسپارى قاراستىرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

photo

مەملەكەت باسشىسىنا ەلىمىزدىڭ مۇناي-گاز سالاسىن ودان ءارى دامىتۋ جونىندەگى كونسورتسيۋم جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى تۋرالى اقپارات بەرىلدى.

photo

اتاپ ايتقاندا، قاراشىعاناقتا قۋاتى 4 ميلليارد تەكشە مەتر بولاتىن گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى.

قاسىم-جومارت توقايەۆ Eni S.p.A كومپانياسى قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىنە توقتالىپ، ونىڭ ەلىمىزدىڭ ءىرى كەن ورىندارىن يگەرۋگە ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.

مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى، ماڭعىستاۋ وبلىسى، جاڭاوزەن قالاسىندا گيبريدتى ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جوباسىنا قاتىستى «قازمۇناي گاز» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامى مەن Eni S.p.A كومپانياسى اراسىنداعى قاعيدالار تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى.


سوڭعى جاڭالىقتار