بالالاردى قۇتقارماق بولعان: قاپشاعايدا 4 ادام سۋعا كەتتى

None
None
قاپشاعاي. قازاقپارات - قاپشاعايدا 32 جانە 30 جاستاعى ەكى ەرەسەك ادام، 15 جانە 12 جاستاعى ەكى بالا سۋعا باتىپ كەتتى. بارلىعى تۋىسقاندار بولعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«26- ماۋسىم كۇنى قونايەۆ قالاسىنداعى، قاپشاعاي سۋ قويماسىندا (گولۋبوي زاليۆ اۋدانى) شومىلۋعا ارنالماعان جەردە ءتورت ادام - 1990 -جىلى تۋعان ايەل، 1992 -جىلى تۋعان ەر ادام جانە 2007، 2010 -جىلدارى تۋعان ەكى بالا سۋعا باتىپ كەتتى، 1954 -جىلى تۋعان تاعى ءبىر ايەل ادام قۇتقارىلدى. بارلىعى تۋىسقاندار»، - دەلىنگەن ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ۇسىنعان مالىمەتتى.

انىقتالعانداي، سۋ قويماسىندا شومىلۋ بارىسىندا تولقىن كوتەرىلىپ، اعايىندى 2 بالا باتا باستاعان. ولاردى اعاسى، اپكەسى جانە اجەسى قۇتقارۋعا ۇمتىلعان. ءبىراق تەك اجەسى امان قالدى. ت ج د قۇتقارۋشىلارى ەكى بالا مەن ەر ادامنىڭ دەنەسىن سۋدان الىپ شىقتى.

ايتا كەتەيىك، قونايەۆ قالاسىندا شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن 7 قالالىق جاعاجاي بار. وندا قۇتقارۋشىلار كەزەكشىلىگى ۇيىمداستىرىلعان. سونىمەن قاتار قالادا 140-قا جۋىق جەكە دەمالىس ورنى جۇمىس ىستەپ تۇر. الماتى وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ازاماتتاردان ارنايى جابدىقتالعان ورىنداردا عانا سۋعا شومىلۋدى، جۇزە الماعان جاعدايدا سۋعا بەلدەن جوعارى تۇسپەۋدى، بالالاردى سۋ جانىندا قاراۋسىز قالدىرماۋدى، سۋ جانىندا دەمالۋ كەزىندە سپيرتتىك ىشىمدىك ىشپەۋدى جانە داۋىلدى جەل تۇرعان كۇندەرى سۋعا شومىلماۋدى سۇرايدى.

اۆتور: سامال قابىشيەۆا

سوڭعى جاڭالىقتار