سولتۇستىك قازاقستاندا كوروناۆيرۋستى 4 جاسار بالا جۇقتىردى

None
None
پەتروپاۆل. قازاقپارات - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 2015-جىلى تۋعان بالا Covid-19 ىندەتىن جۇقتىرعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

س ق و تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەر بالا - پەتروپاۆل قالاسىنىڭ تۇرعىنى.

ول پروۆيزورلىق ستاتسيوناردا اكەسىمەن بىرگە جاتقان. كارانتينگە شىعارار الدىندا جاسالعان تالداۋ وڭ ناتيجە بەردى.

قازىر ءبۇلدىرشىن پەتروپاۆل قالالىق اۋرۋحاناسىنىڭ جۇقپالى اۋرۋلار بولىمشەسىنە جاتقىزىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram