وزبەكستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 49 ادامعا جەتتى

None
None
تاشكەنت. قازاقپارات - 24- ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا وزبەكستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 49 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مەنشىكتى ءتىلشىسى.

وزبەكستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كوروناۆيرۋس رەسەيدەن كەلگەن ەكى جولاۋشىدان، سونداي-اق تۇركيادان كەلگەن ناۋقاستىڭ جۇبايىنان تابىلعان.

وسىلايشا، وزبەكستاندا COVID-19 تىكەلگەندەر سانى 49 ادامعا جەتتى. وسىعان وراي، وزبەكستاندا قوسىمشا ءبىرقاتار شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

اتاپ ايتقاندا، 24- ناۋرىزدان باستاپ تاشكەنت قالاسىنا كىرۋگە جانە شىعۋعا تىيىم سالىندى. سونداي-اق، ازىق-تۇلىك دۇكەندەرىنەن باسقا بارلىق بازارلار مەن ساۋدا ورتالىقتارى جابىلىپ جاتىر.

بۇعان قوسا، وزبەكستان تۇرعىندارىنا كوروناۆيرۋس جۇقتىردى دەگەن كۇدىك بويىنشا كارانتيندە جاتقاندار مەن اۋرۋ جۇقتىرعان تۇلعالاردىڭ ۇيالى تەلەفوندارى، اۋديو جانە ۆيدەو قۇرىلعىلارى، بانك كارتالارى مەن باسقا دا زاتتارى ۋاقىتشا تاركىلەنەدى. ونىڭ سەبەبى اتالعان جوق.

سوڭعى جاڭالىقتار