ءۇندىستانداعى الاپات نوسەر: 45 ادام ءىز-ءتۇسسىز جوعالدى

None
None
استانا. قازاقپارات - ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى حيماچال-پرادەش شتاتىندا قالىڭ قار جاۋىپ، سوڭى جاڭبىرعا ۇلاسقان. سالدارىنان كەم دەگەندە 45 ادام، سونىڭ ىشىندە رۋركي قالاسىنداعى تەحنولوگيالىق ينستيتۋتتىڭ 35 ستۋدەنتى ءىز-ءتۇسسىز جوعالعان.

سەيسەنبى كۇنى NDTV تەلەارناسى حابارلاعانداي، بۇدان بۇرىن ستۋدەنتتەر لاحۋل اۋدانىنداعى تاۋلى جەرگە ساپارعا شىققان، ءبىراق، دۇيسەنبى كۇنى شتاتتا قار ارالاس جاڭبىر جاۋعان.

قازىرگى تاڭدا ءۇندىستاندا مۋسسوندار ماۋسىمى ءجۇرىپ جاتىر. ول ماۋسىم ايىنان قىركۇيەكتىڭ سوڭىنا دەيىن جالعاسادى. بيىل مۋسسوندىق جاۋىن-شاشىن وتە كۇشتى بولىپ وتىر. سونىڭ سالدارىنان وڭتۇستىك-باتىستاعى كەرال شتاتى زارداپ شەگىپ، 445 ادام اجال قۇشقان. ال 1,4 ميلليون ادام سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى ۋاقىتشا ۇيلەرىن تاستاۋعا ءماجبۇر بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram