وتكەن جىلى استانادا قوس ازاماتتىعى بار 43 ادام جازالاندى

None
استانا. قازاقپارات - بىلتىر وزگە ەلدەردىڭ ازاماتتىعىن قابىلداسا دا، قازاقستان ازاماتتىعىنان شىقپاعان 43 ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.

بۇل تۋرالى ەلورداداعى پوليتسيا دەپارتامەنتى كوشى- قون قىزمەتى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى انار جومارتوۆا ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قوس ازاماتتىققا قارسى ءتيىستى شارالار قابىلداندى. وزگە ەلدەردىڭ ازاماتتىعىن قابىلداسا دا، قازاقستان ازاماتتىعىنان شىقپاعان 753 ادام انىقتالدى. ونىڭ 43- ءى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى»، - دەدى ا. جومارتوۆا 2022-جىلى كوشى- قون سالاسىندا اتقارىلعان جۇمىسقا قاتىستى وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

سونىمەن قاتار ول بىلتىر قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇراقتى تۇرۋعا ءوتىنىش تاپسىرعان 1 مىڭ 956 شەتەل ازاماتى تىركەلگەنىن ايتتى.

«قازىرگى كەزدە ەلوردادا تۇراقتى تۇراتىن شەتەل ازاماتتارىنىڭ سانى 14 مىڭعا جاقىندا. ونىڭ 6 مىڭى ەتنيكالىق قازاق. سونىمەن قاتار، قالادا 361 ازاماتتىعى جوق ادام تۇرىپ جاتىر»، - دەدى انار جومارتوۆا.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 2022 -جىلى ەلوردادا ۋاقىتشا تىركەلگەن شەتەل ازاماتتارىنىڭ سانى ءوستى.

استانادا كوشى- قون زاڭناماسىن بۇزعان 6 مىڭعا جۋىق شەتەل ازاماتى انىقتالدى.

2022 -جىلى ەلوردادا كوشى- قون سالاسىنا قاتىستى 635 مىڭنان استام قىزمەت كورسەتىلدى.

اۆتور

رۋسلان عابباسوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار