كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 41 ادام تىركەلدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – 28 - ناۋرىز ساعات 10:00 جاعداي بويىنشا ، كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 41 ادام تىركەلدى.

نۇر- سۇلتان قالاسىندا - 32 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، الماتى قالاسىندا - 2 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 1 ادام، اتىراۋ وبلىسىندا -1 ادام. بۇل تۋرالى قازاقپارات coronavirus2020 سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

وسى ساعاتتا نۇر- سۇلتان قالاسى بويىنشا 107 ادام، الماتى قالاسىندا - 57 ادام، قاراعاندى قالاسىندا - 4, جامبىل وبلىسىندا -3 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 4 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 5 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 2 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 2 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 1 ادام، جالپى 191 ناۋقاس تىركەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار