شىمكەنت تۇرعىندارىنا 400 دانا قىزعالداق تاراتىلدى

None
None
شىمكەنت. قازاقپارات - شىمكەنتتە 400 دانا قىزعالداق تاراتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

شىمكەنت قالاسىندا ناۋرىز مەيرامىن مەرەكەلەۋدىڭ ءۇشىنشى كۇنى - «جايلاۋ» اتالىپ ءوتتى. تاۋەلسىزدىك ساياباعىندا ۇيىمداستىرىلعان ءىس- شارادا گۇلدەر، جەمىس جانە دەكوراتيۆتى كوشەتتەردىڭ، ساياجايعا ارنالعان ۇرىق پەن تۇقىمداردىڭ جارمەڭكەسى جانە جەمىس- جيدەكتەر مەن ءداندى داقىلداردىڭ، ساياجايعا ارنالعان قۇرال- جابدىقتاردىڭ ساۋدا قاتارى ۇيىمداستىرىلدى.

مەرەكەلىك شارا «بايشەشەك» سازدى حورەوگرافيالىق بيىمەن باستالىپ، «قىزعالداق» بيىمەن جالعاسىن تاپتى. شارا بارىسىندا كەلۋشىلەرگە شىمكەنت قالاسىنىڭ سيمۆولى سانالاتىن قىزعالداق گۇلىنىڭ 400 داناسى تاراتىلدى. بۇل كۇنى ادامدار تابيعات اياسىندا سەرۋەن قۇرىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار ونداعى قوقىستى تازارتىپ، تال ەگىپ، كوشەت وتىرعىزدى. ال، ەرتەڭ - شىمقالا تاريحي- مادەني كەشەنىندە «شەجىرە كۇنى» اتالىپ وتەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار