«قازاقستان حالقىنا»: ومىرتقاسىندا اقاۋى بار 4 بالاعا 3,7 ميلليارد تەڭگەنىڭ ءدارىسى ساتىپ الىندى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ ەسەبىنەن ومىرتقا بۇلشىقەتىنىڭ اتروفياسىنا شالدىققان 4 بالاعا قازاقستان اۋماعىندا تىركەلمەگەن ZOLGENSMA پرەپاراتىن ساتىپ الۋ ءۇشىن جالپى سوماسى 3,7 ميلليارد تەڭگە تولەنگەن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇل تۋرالى قوردىڭ رەسمي سايتى جازدى.

«قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ قامقورشىلىق كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا جۇمسالعان اقشانىڭ ەسەبى قارالعان. 25 ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا قوردان قاڭتار وقيعاسىندا زارداپ شەككەندەرگە جالپى سوماسى 495 ميلليون تەڭگەگە قايىرىمدىلىق كومەك كورسەتىلگەن. ونىڭ ىشىندە:

- قازا تاپقان اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ، ىشكى ىستەر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ وتباسىلارىنا - 133 ميلليون تەڭگە؛

- اۋىر جاراقات العان اسكەري قىزمەتكەرلەرگە، ىشكى ىستەر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە - 318 ميلليون تەڭگە؛

- قاڭتار وقيعاسىنىڭ كەزدەيسوق قۇربانى بولعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ وتباسىلارىنا - 35 ميلليون تەڭگە؛ - قاڭتار وقيعاسى كەزىندە زارداپ شەككەن بالالاردىڭ وتباسىلارىنا - 9 ميلليون. «بۇل باعىتتاعى جۇمىستار ءالى دە جالعاسۋدا، ازاماتتاردىڭ ءولىمىنىڭ ءمان- جايىن قۇزىرلى ورگاندار انىقتاپ جاتىر»، - دەپ جازىلعان مالىمەتتە.

سونداي- اق، ومىرتقا بۇلشىقەتىنىڭ اتروفياسىنا شالدىققان 4 بالاعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تىركەلمەگەن Onasemnogene Abeparvovec (ZOLGENSMA) پرەپاراتىن ساتىپ الۋ ءۇشىن جالپى سوماسى 3,7 ميلليارد تەڭگە تولەنگەن.

«ناۋقاستار اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. ءار ناۋقاسقا دارىلىك زاتتى جەكە ءوندىرۋ ءۇشىن بيوماتەريالدار الىندى. ءبىرىنشى بالاعا پرەپارات 26 ناۋرىزدا ەنگىزىلدى، قالعاندارىن 8 ساۋىرگە دەيىن ەنگىزۋ جوسپارلانۋدا»، - دەپ جازىلعان قوردىڭ سايتىنداعى اقپاراتتا.

سوڭعى جاڭالىقتار