الماتى اكىمى كەڭساي-3 زيراتىنىڭ ورنىنا ساياباق سالۋ تۋرالى وتىنىشكە جاۋاپ بەردى

None
None
الماتى. قازاقپارات - الماتىداعى «دۋمان» ىقشاماۋدانىنىڭ تۇرعىندارى «كەڭساي 3» زيراتىنىڭ سالىنۋىنا قارسى. ولار ەربولات دوسايەۆتان ونىڭ ورنىنا ساياباق ايماعىن قۇرۋدى سۇرادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ماسەلەنىڭ وڭاي ەمەس ەكەنىن ايتقىم كەلەدى، ءبىز قازىر شەشۋ جولدارىن قاراستىرىپ جاتىرمىز. وكىنىشكە قاراي، كەڭساي-2 دە جەر ۋچاسكەسى جوق. باعاناشىل، بۇرىندايداعى باسقا دا زيراتتار تولى. قازىر ءبىز الماتى وبلىسىمەن بىرلەسە وتىرىپ جەر ۋچاسكەسىن قاراستىرىپ، ىزدەپ جاتىرمىز»، - دەدى ەربولات دوسايەۆ مەدەۋ اۋدانى تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا.

سونىمەن قاتار ول قالادان 100 گەكتار جەر تابۋ وڭاي شارۋا ەمەس ەكەنىن ايتتى.

«بۇل ماسەلە تۋرالى بىلەمىن. ءوزىم دە بىرنەشە رەت بارىپ كوردىم. ەگەر باسقا جولدارى تابىلىپ جاتسا، ساياباق ايماعىن قۇرامىز. ازىرگە، ەشتەڭە ايتا المايمىن. ءبىراق بۇل ماسەلەمەن مەنىڭ ورىنباسارىم اينالىسىپ جاتىر. شىلدە ايىنىڭ باسىنا دەيىن ءبىراز مالىمەت الامىز دەپ ۇمىتتەنەمىز»، - دەپ جاۋاپ بەردى اكىم تۇرعىندار ساۋالىنا.

بۇعان دەيىن اكىمدىك «دۋمان» ىقشام اۋدانىنىڭ وڭتۇستىگى، «كەڭساي» زيراتىنىڭ شىعىسى مەكەنجايىندا ارالاس ۇلگىدەگى زيراتتى ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن اۋدانى 92,08 گ ا ۋچاسكە بولىنگەنى تۋرالى حابارلاعان بولاتىن.

اۆتور الما مۇقانوۆا

سوڭعى جاڭالىقتار