ساداق اتۋدان ازيا كۋبوگىندە قازاقستاندىقتار تاعى 3 مەدال جەڭىپ الدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - تايلاندتىڭ بانگكوك قالاسىندا وتكەن ساداق اتۋدان ازيا كۋبوگى دوداسىندا قازاقستان قورجىنى تاعى بىرنەشە مەدالمەن تولىقتى دەپ جازادى Olympic.kz.

بلوكتىق ساداق اتۋدان كوماندالىق سىندا ەرلەر جانە ايەلدەر كومانداسى قولا جۇلدەگە يە بولدى.

سونداي-اق، بلوكتىق ساداق اتۋدان جەكەلەي سىندا فينالعا شىقان رۋستام قارابايەۆ تۋرنيردىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى اتاندى.

وسىدان ءبىر كۇن بۇرىن ساداق اتۋدىڭ وليمپيادالىق جۇيەسى بويىنشا سانجار مۇسايەۆ قولا مەدال يەلەنگەن بولاتىن.

ازيا كۋبوگى بۇگىن ءوز مارەسىنە جەتەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار