قازاقستاندا 3 -قازاندا وتەتىن ماڭىزدى شارالارعا شولۋ

None
None
استانا. قازاقپارات - «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتىگى قازاقستاندا 3 -قازاندا وتەتىن ماڭىزدى شارالارعا شولۋ ۇسىنادى.

استانا

ساعات 10:00-دە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسى باستالادى.

ساعات 13:30-دا م. س. نارىكبايەۆ اتىنداعى قاز م ز ۋ- دە ق ر باس پروكۋراتۋراسى مەن EUCJ جوباسىنىڭ بىرلەسكەن جوباسى اياسىندا «حالىقتىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن باعالاۋ مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا سەنىمدىلىك» حالىقارالىق زەرتتەۋىنىڭ قورىتىندىسى جاريالانادى.

ساعات 15:00-دە «نۇر وتان» پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ماۋلەن اشىمبايەۆ پەن قوعامدىق كەڭەس وكىلدەرى استانا قالاسىنىڭ نىساندارىن ارالايدى.

ساعات 15:00-دە «تۋريست» قوناق ءۇي كەشەنىنىڭ 2-قاباتىنداعى ءماجىلىس زالىندا ۇلى دالانىڭ «الپاعۇت» اتتى جاڭا اسكەري سپورت ءتۇرىنىڭ قۇرىلۋىنا وراي جۋرناليستەردىڭ قاتىسۋىمەن دوڭگەلەك ۇستەل بولادى.

ساعات 15:00-دە MEGA Silk Way عيماراتىندا برودۆەيدەگى ەڭ تانىمال شوۋلاردىڭ ءبىرى «يلليۋزيونيستەرگە» ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتى ۇيىمداستىرىلادى.

الماتى

ساعات 09:00-دە Ramada Plaza قوناق ۇيىندە ەسىرتكىگە قارسى ساياسات، ورتالىق ازيادا ەسىرتكى زاتتارىنىڭ تارالۋىنىڭ الدىن الۋعا ارنالعان ەكىنشى ايماقتىق كونفەرەنسيا وتەدى.

ساعات 09:00-دە «ىnterContinental Almaty»  قوناق ۇيىندە «Kazakhstan Urban Forum 2018» شاراسى باستالادى.

ساعات 11:30-دا الماتى قالاسىنىڭ ايماقتىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە «تۋبەركۋلەز بيزنەسكە اسەر ەتپەيدى» اتتى باسپا ءسوز ءماسليحاتى ۇيىمداستىرىلادى.

ساعات 12:00-دە وقۋشىلار سارايىندا پەداگوگتار اراسىنداعى «ادال ۇستاز» قالالىق بايقاۋىنىڭ ناتيجەسى جاريالانادى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram