قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى فرانسيادا اپاتقا ۇشىراعان ۇشاقتان قازا تاپقانداردىڭ قاتارىندا 3 قازاقستاندىقتىڭ بولعانىن راستادى

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اعىمداعى جىلدىڭ 24 ناۋرىزىندا فرانسيانىڭ وڭتۇستىگىندە اپاتقا ۇشىراعان Germanwings اۋە كومپانياسىنىڭ Airbus A320 ۇشاعىندا قازاقستاننىڭ 3 ازاماتى بولعانىن راستادى.

بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

«ق ر س ءى م قازاقستان ازاماتتارى - يمانعاليەۆ ەربول بازارالى ۇلىنىڭ (1965-جىلى دۇنيەگە كەلگەن)، يسەنعاليەۆا ايجان سارىم قىزىنىڭ (1966-جىلى دۇنيەگە كەلگەن) جانە يمانعاليەۆ ءادىل ەربول ۇلىنىڭ (1989-جىلى دۇنيەگە كەلگەن) قازا تابۋ فاكتىسىن راستايدى. قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارى مەن جاقىندارىنا قاتتى قايعىرىپ، كوڭىل ايتامىز.

بۇدان باسقا، گەرمانيا ۇكىمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇشاقتىڭ ىشىندە بلەس ەلەنا ەسىمدى ازاماتشا بولعان. الدىن الا بولجام بويىنشا، ول دا قازاقستان ازاماتى بولىپ تابىلادى. قازىرگى كەزدە بۇل اقپارات سايكەستەندىرىلگەن ورگاندارمەن تەكسەرىلۋدە.

سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازا تاپقان قازاقستاندىقتاردىڭ وتباسىلارىنا بارىنشا كومەك كورسەتەدى. قازا تاپقانداردىڭ تۋىستارىنا جەدەل جەلى نومىرلەرى بويىنشا حابارلاسۋدى سۇرايمىز:

1. ق ر- دىڭ بەرليندەگى كونسۋلدىعى - 4915208833631+ (نەگىزگى كونتاكت)؛

2. ق ر- دىڭ يسپانياداعى كونسۋلدىعى (بارسەلونا) - 34674482333+.

بۇدان باسقا، كونسۋلدارمەن بايلانىسقا شىعۋ مۇمكىن ەمەس بولعان جاعدايدا، تۋىستارى س ءى م- ءنىڭ كەزەكشى ديپلوماتىنا 77172720111+ تەلەفون ءنومىرى بويىنشا حابارلاسا الادى»، دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار