قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 375 بولدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 3 ادام اقمولا وبلىسىندا تىركەلدى, دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

1 -ءساۋىر ساعات 18:40-تاعى جاعداي بويىنشا، ەلىمىزدە تاعى 3 ادام ۆيرۋس جۇقتىرعان. وسى ساعاتتا نۇر- سۇلتان قالاسى بويىنشا - 184 ادام، الماتى قالاسىندا - 84 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 14 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 19 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 16 ادام، جامبىل وبلىسىندا -3 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 3 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 9 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 4 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 3 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 25 ادام، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، تۇركىستان وبلىسىندا - 5 ادام، جالپى 375 ناۋقاس تىركەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار