قازاقستاندا وسى جىلى 35 مىڭ جاس جىگىت اسكەرگە بارادى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا وسى جىلى 35 مىڭ جاس جىگىت اسكەرگە بارادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«2019 -جىلدىڭ كوكتەمىندە جىلداعىداي ق ر قارۋلى كۇشتەرىنە، باسقا دا اسكەري قۇرالىمدارعا كەيىنگە قالۋعا جانە شاقىرىلۋدان بوساتىلۋعا قۇقىعى جوق 18 بەن 27 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتاردى شاقىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. مەرزىمدى اسكەري قىزمەت بويىنشا الدىمەن شەكارا قىزمەتىنە ساربازدار شاقىرىلادى. 2019 -جىلى جالپى 35 مىڭعا تارتا ادامدى شاقىرۋ كوزدەلۋدە. ونىڭ 17,5 مىڭى وسى كوكتەمدە، تاعى 17,5 مىڭى كۇزدە اسكەر قاتارىن تولىقتىرادى. اتاپ ايتقاندا، شەكارا قىزمەتىنە 7,5 مىڭ ادام، قر قارۋلى كۇشتەرىنە 13 مىڭعا تارتا ادام، مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە 600 ادام، ۇلتتىق گۆاردياعا 13 مىڭ ادام بارادى»، - دەدى ق ر قارۋلى كۇشتەرى باس شتابى ۇيىمداستىرۋ- جۇمىلدىرۋ جۇمىستارى دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، پولكوۆنيك ارداق كۋكاتوۆ وكق- دا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

ونىڭ ايتۋىنشا، كوكتەمگى شاقىرۋ ناۋقانى قارساڭىندا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ قاتىسۋىمەن قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتتەر جانە باسقارمالاردىڭ باستىقتارىمەن سەمينار وتكىزىلىپ، وزەكتى ماسەلەلەر تالقىلانعان. تىڭ وزگەرىستەردى ەسكەرە وتىرىپ، شاقىرۋ بارىسىندا زاڭنامالىق دەڭگەيدە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋدەن جالتارۋعا تىرىساتىن ادامدار ەرەكشە باقىلاۋعا الىنعان. سونداي- اق ولاردىڭ تاراپىنان شاعىمدى بولدىرماي شاقىرىلۋشىلار جانە ولاردىڭ اتا- انالارىمەن ساپالى ۇيىمداستىرىلعان جۇمىستى وتكىزۋگە نازار اۋدارىلىپ وتىر.

اۆتور: ايان بەكەن ۇلى

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram