سالىق جەڭىلدىكتەرىنىڭ جۇيەسىزدىگىنەن ءۇش جىلدا بيۋجەتكە 30 تريلليون تەڭگە تۇسپەي قالعان

None
استانا. قازاقپارات - سالىق جەڭىلدىكتەرىندەگى جۇيەسىزدىك سالدارىنان 2018-2021-جىلدارى بيۋدجەتكە 30 تريلليون تەڭگە تۇسپەي قالعان.

بۇل جايىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ۇلاسبەك سادىبەكوۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ۇكىمەت تاراپىنان شەشىمىن تاپپاي وتىرعان تاعى ءبىر ماڭىزدى ماسەلە - سالىق جەڭىلدىكتەرى سانىنىڭ كوپتىگى. جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ باعالاۋىنشا، 2018-2021-جىلدار ارالىعىندا بيۋجەتكە تولىق تۇسپەگەن قاراجات كولەمى 30 تريلليون تەڭگەدەن اسادى. رەتتەۋشى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق بازانىڭ السىزدىگىنەن سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدىڭ قابىلداناتىن شارالارى دا ءتيىمسىز بولىپ وتىرعانىن اتاپ وتكىم كەلەدى»، - دەدى دەپۋتات.

ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك ورگاندار قولدانىستاعى سالىقتىق جەڭىلدىكتەردىڭ قاجەتتىگى مەن تيىمدىلىگىن نەگىزدەپ بەرە الماعان.

«سالىق جەڭىلدىكتەرىنە مونيتورينگ پەن تالداۋ جۇرگىزىلمەيدى. ءتىپتى ولاردىڭ قولدانىلۋى دا باقىلانبايدى. ۇسىنىلاتىن جەڭىلدىكتەر كولەمى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. ولاردان ەكونوميكامىز قانداي پايدا كوردى؟ بۇل سۇراقتىڭ تۇسىنىكتى جاۋابى جوق»، - دەدى ۇلاسبەك سادىبەكوۆ.


سوڭعى جاڭالىقتار