اقتوبە وبلىسىنىڭ 30 مىڭنان استام تۇرعىنى ءبىر مەزەتتە ءانۇراندى ورىندادى

None
اقتوبە. قازاقپارات - اقتوبە وبلىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك ءىس- شارالار وتۋدە، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

اقتوبەدە باستى ءىس- شارالار ورتالىق مادەنيەت جانە دەمالىس ساياباعىندا ءوتتى، وندا تۋ تۇعىرى الاڭىندا مەملەكەتتىك گيمندى ءبىر مەزەتتە ورىنداۋ بويىنشا اكسيا ۇيىمداستىرىلدى. ءىس- شاراعا ارداگەرلەر، دەپۋتاتتار، قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرى، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ، ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ وكىلدەرى، سپورتشىلار، جالىندى جاستار قاتىستى.

وبلىس اكىمى ەرالى توعجانوۆ 1992 -جىلدىڭ 4 -ماۋسىمى ءبىزدىڭ تاريحىمىزدا جانە حالقىمىزدىڭ جادىندا جاڭا مەملەكەتتىك سيمۆوليكانىڭ دۇنيەگە كەلگەن كۇنى رەتىندە ەستە قالاتىنىن اتاپ ءوتتى.

«تۋ، ەلتاڭبا جانە گيمن — ءبىزدىڭ مەملەكەتىمىزدىڭ كوپ عاسىرلىق تاريحىنىڭ، جاۋىنگەرلىك جەڭىستەرى مەن اۋقىمدى جەتىستىكتەرىنىڭ كورىنىسى. ولار قازاقستاندىقتاردىڭ كوپتەگەن بۋىن ۇرپاقتارىن بىرىكتىرەدى جانە پاتريوتيزمنىڭ باستاۋى، وتانعا سۇيسپەنشىلىك، تاريح پەن تىلىمىزگە، مادەنيەتىمىز بەن داستۇرلەرىمىزگە تەرەڭ قۇرمەت رەتىندە قىزمەت ەتەدى. ءبىزدىڭ تاۋەلسىز رەسپۋبليكامىزدىڭ باستى قۇندىلىعى بولا وتىرىپ، مەملەكەتتىك رامىزدەر قازاق حالقىنىڭ بىرەگەيلىگى مەن وزىندىك ەرەكشەلىگىن بەينەلەيدى. ولاردى قادىرلەۋ - ءبىزدىڭ ءارقايسىمىزدىڭ قاسيەتتى پارىزىمىز. ءبىز وسىلايشا وسكەلەڭ ۇرپاق بويىندا مەملەكەتتىك رامىزدەردىڭ ماڭىزدىلىعى مەن ءمانى تۋرالى ۇعىمدى قالىپتاستىرامىز، ولاردى پاتريوتيزم مەن ازاماتتىق سانا- سەزىم رۋحىندا تاربيەلەيمىز»، - دەدى ءوز سوزىندە ءوڭىر باسشىسى.

وبلىستىڭ بارلىق اۋداندارىندا، ا. مولداعۇلوۆا اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدا، تەمىرجول ۆوكزالىندا، ءىرى ساۋدا ورتالىقتارىندا، بازارلار مەن كاسىپورىنداردا ءبىر ۋاقىتتا 30 مىڭ ادام ءانۇران ورىندادى.

سونداي- اق، ورتالىق ساياباقتا «مەنىڭ قازاقستانىم - مەنىڭ رامىزدەرىم» تاقىرىبىندا كونديتەرلەردىڭ شىعارماشىلىق بايقاۋى ۇيىمداستىرىلىپ، وعان 40 اسپازشى پاتريوتتىق تاقىرىپتا ءوز ونىمدەرىن ۇسىندى. سۋرەتشىلەر بايقاۋىنا قاتىسقان قىلقالام شەبەرلەرى ءوز جۇمىستارىن 50 مەترلىك كەنەپ ماتادا پاش ەتتى.

جالپى، مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى وڭىردە 200-دەن استام مادەني- بۇقارالىق، سپورتتىق جانە باسقا دا ءىس- شارالار ءوتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار