شىمكەنتتە «تاعامدار فەستيۆالى» كەزىندە 30 مەترلىك قازى دايىندالدى

None
None
شىمكەنت. قازاقپارات - ناۋرىز مەرەكەسىنىڭ قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلىپ جاتقان شارالار اياسىندا 30 مەترلىك قازى دايىندالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

شىمكەنتتە «ۇلتتىق تاعامدار كۇنىنە» ارنالعان «تاعامدار فەستيۆالى» ۇيىمداستىرىلدى.

«شىمقالا» ەتنواۋىل تاريحي كەشەنىندە وتكەن شارادا 30 مەترلىك قازى ازىرلەندى. ياعني، قالانىڭ باس اسپازشىلارى، اسپازشى، كومەكشىلەردىڭ كومەگىمەن تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان ۇلتتىق تاعام قازى-قارتانىڭ تۇرىنەن 30 مەترلىك قازى دايىندادى.

ۇزىن قىزىنىڭ ازىرلەۋ بارىسىن قالا تۇرعىندارى تىكەلەي تاماشالادى. اسپازدار ازىرلەگەن تاعامدار مەن قازى بالالار مەن قارتتار ۇيىنە جانە الەۋمەتتىك از قامتىلعان وتباسىلار مەن كوپ بالالى وتباسىلارعا تاراتىلدى.

ايتا كەتەيىك، بيىل شىمكەنتتە ناۋرىزناما ءداستۇرى زاماناۋي ۇلگىدە جاڭارتىلىپ، توعىز كۇن ءتۇرلى اتاۋمەن مەرەكەلەنىپ جاتىر.

ءار كۇن وزىندىك سيپاتى، وزىندىك ەرەكشەلىكتەرمەن ۇيىمداستىرىلۋدا. سونداي-اق، «ۇلتتىق تاعامدار»، «Nauryz Fashion Day» جانە «گاسترونوم Fest» فەستيۆالى وتۋدە. 22- ناۋرىزدا «ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى ناۋرىز»، «ناۋرىز شىمقالادا» اتتى شارالار ۇيىمداستىرىلاتىن بولادى.

مەرەكە 23- ناۋرىزدا «جورالعى كۇنىمەن» اياقتالادى.

سوڭعى جاڭالىقتار