قىتايداعى ورمان ءورتىن سوندىرۋگە 2 مىڭ ادام جۇمىلدىرىلدى

None
None
بەيجىڭ. قازاقپارات - قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى سىچۋان پروۆينتسياسىندا وسى كۇندەرى ورشىگەن ورمان ورتىمەن كۇرەسكە 2 مىڭنان استام ادام اتتاندىرىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاقپارات» ح ا ا مەنشىكتى ءتىلشىسى.

جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ورمان ءورتى سىچۋان پروۆينتسياسىنىڭ ليانشان-يسك اۆتونومدى وكرۋگىندەگى مۋلي ۋەزىندە 28- ناۋرىز كۇنى باستالىپ، 15 گەكتارعا جايىلىپ ۇلگەردى. دۇيسەنبى كۇنى كەشكە ءتىلسىز جاۋ 800 مىڭ تۇرعىنى بار سيچان قالاسىنا جاقىنداعان.

وسىعان وراي جەرگىلىكتى بيلىك توتەنشە جاعدايعا ارەكەت ەتۋدىڭ جوعارى دارەجەسىن ەنگىزدى.

جالىنمەن كۇرەسكە 2 مىڭنان استام ادام جۇمىلدىرىلدى. ونىمەن قوسا، ورمان ءورتىن ءسوندىرۋ ءۇشىن جاساندى جاۋىن-شاشىندار شاقىرىلاتىن بولادى.

ەسكە سالايىق، ءبىر جىل بۇرىن سىچۋان پروۆينتسياسىنىڭ ليانشان-يسك اۆتونومدى وكرۋگىندەگى مۋلي ۋەزىندە تۇتانعان ورمان ورتىمەن كۇرەس كەزىندە 30 ءورت ءسوندىرۋشى قازا بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram