استاناداعى №2-وبلىستىق اۋرۋحانا كارانتينگە جابىلدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلورداداعى №2-كوپسالالى وبلىستىق اۋرۋحانا كارانتينگە جابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«ماناس كوشەسىندە ورنالاسقان №2-كوپسالالى وبلىستىق اۋرۋحانا كارانتينگە جابىلدى. ءبىر- بىرىمەن قارىم-قاتىناستا بولعان بارلىق تۇلعالار كارانتينگە جىبەرىلدى. عيمارات ىشىنە تۇگەل دەزينفەكتسيا جاسالدى. ناۋقاستارعا كەلۋگە تىيىم سالىندى»، - دەدى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنەن. بۇعان دەيىن №1-اۆتوبۋس پاركى كارانتينگە جابىلعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز. اۆتوپاركتىڭ بارلىق اۋماعىنا، اۆتوبۋستارعا دەزينفەكسيا جۇرگىزىلدى. ءبىر-بىرىمەن بايلانىسقا تۇسكەن ادامدار ستاتسيونارعا جاتقىزىلدى.

ايتا كەتەيىك، 28-ناۋرىز ساعات 00.00-دەن باستاپ حالىق كوپ جينالاتىن ورىندار - ساياباقتار، سكۆەرلەر، جاعالاۋلار، ويىن الاڭدارى جانە ت. ب. جابىلادى. قوعامدىق ورىنداردا 3 ادامنان ارتىق (وتباسى مۇشەلەرىنەن باسقا) توپتاسىپ جينالۋعا تىيىم سالىنادى.

سونداي-اق كامەلەتتىك جاسقا تولماعانداردىڭ ۇلكەندەرسىز قالادا جۇرۋىنە تىيىم سالىنادى. ازىق-تۇلىك، ءدارى-دارمەك ساتىپ الۋ، مەديتسينالىق قىزمەت الۋدى جانە جۇمىسقا بارۋدى قوسپاعاندا، ازاماتتاردىڭ تۇرعىن ۇيدەن شىعۋى شەكتەلەدى.

وسى ۋاقىتقا دەيىن ەلورداعا كىرۋ جانە شىعۋ بويىنشا قاتاڭ رەجيمدى بۇزعان 60 تان استام ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، ولاردىڭ 46 سى قاماۋعا الىندى. بۇدان وزگە، ت ج رەجيمىن بۇزعانى ءۇشىن 100 دەن استام ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار