قولتىراۋىندار جۇرگەن وزەندەگى 2 مەترلىك اكۋلا بالالار وتىرعان قايىققا سەكىرىپ شىقتى

None
None
 استانا. قازاقپارات - اۆستراليانىڭ كۆينسلەند شتاتىنداعى پروسەرپاين قالاسىنا جاقىن جەردە بالىق اۋلاپ وتىرعان ءۇش بالا قايىقتارىنا سەكىرىپ شىققان اكۋلا مەن ولاردى وزەندە كۇتىپ تۇرعان ەكى مەترلىك قولتىراۋىننان قۇتىلۋعا ءماجبۇر بولدى.

«65 جاسقا كەلىپ ءومىرى مۇنداي نارسەنى كورگەن ەمەسپىن، - دەيدى بالالاردىڭ تۋىسى كەن مەدسەن. ونىڭ ايتۋىنشا، اكۋلا بالىق اۋلاپ بولعان كەزدە پايدا بولدى. ول ءوزىنىڭ قايىعىن سۋدان شىعارىپ، كولىگىنە تيەيىن دەگەن كەزدە سۋدان شىققان قاتتى شالپىلدى ەستىپ قالدى. سودان كەيىن بالالار مەن ولاردىڭ اكەلەرى وتىرعان قايىقتان كومەك سۇراپ ايقايلاعان داۋىس ەستىلدى.

سويتسە ولاردىڭ قايىعىنا ۇلكەن دوعال تۇمسىق اكۋلا سەكىرىپ شىققان ەكەن. مەدسەننىڭ سوزىنە قاراعاندا، ونىڭ ۇزىندىعى 2,2 مەتردى قۇرايدى جانە سالماعى 150-200 كەلىنى تارتادى.

«بالالار مۇرىندارىمەن تىرەلىپ جۇگىرىپ كەلدى. ويتكەنى قايىقتا ارتىق ورىن جوق ەدى» دەيدى ول.

تەك وزەندە ءجۇزىپ بارا جاتقان قايىقتىڭ ورىندىعى عانا كورىندى. اكۋلا ونى قايىققا سەكىرىپ شىققاندا سىندىرىپ جىبەرگەن» ، - دەيدى بالالاردىڭ تۋىسى كەن مەدسەن.

ال سوعان جاقىن جەردە سۋدىڭ ىشىندە ەكى مەترلىك قولتىراۋىن جاسىرىنىپ جاتقان بولاتىن. بۇل جاعدايدى ودان ءارى قيىنداتتى.

«ولاردىڭ ءبارىنىڭ تىلدەرى بايلانىپ، ءبىر ورىندا قاتىپ قالدى. ءتىپتى اكەلەرى دە نە ىستەرىن بىلمەي قالدى» ، - دەيدى مەدسەن.

سول كەزدە بالىقشى ولاردى قۇتقارۋعا ۇمتىلدى. ءبىراق ول جاقىنداعان كەزدە اكۋلانى جەڭە المايتىنىن ءتۇسىندى. سوندا بالالار ونىڭ قايىعىنا سەكىرىپ شىعىپ ۇلگەردى، ال ول ولاردىڭ قايىعىن جاعاعا قاراي سۇيرەتىپ شىعاردى. وندا ول باسقا ەر ادامداردىڭ كومەگىمەن اكۋلانى قۇيرىعىنان تارتىپ جاعاعا شىعارىپ الدى. مەدسەننىڭ ايتۋىنشا، بالالار وسى جاعدايدان كەيىن بالىق اۋلاۋعا اياق باسپايتىن بولدى.

Stan.kz

سوڭعى جاڭالىقتار