قاراعاندى وبلىسىندا 2 جاسار بالا ەكى كۇننەن بەرى تابىلماي جاتىر

None
None
قاراعاندى. قازاقپارات - قاراعاندى وبلىسىندا قۇتقارۋشىلار ۇيىنەن شىعىپ، جوعالىپ كەتكەن ەكى جاسار بالانى ىزدەپ جاتىر، دەپ حاباراليدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وڭىرلىك ت ج د- نىڭ مالىمدەۋىنشە، بالقاش ماڭىنداعى تەحسناب كەنتىندە جوعالعان ۇل بالا ەكى كۇننەن بەرى ىزدەستىرىلىپ جاتىر.

باستاپقى دەرەك بويىنشا، ەكى جاسار بالا اۋلادا ويناپ جۇرگەن، كەيىن ءۇيدىڭ اۋماعىنان شىعىپ، ءىز- ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن.

ىزدەۋشىلەر ءۇيدىڭ ماڭايىن، اۋىلداعى قۇدىقتار مەن شۇڭقىرلار، بالقاش كولىنە قۇياتىن ارنالاردى قاراپ شىقتى.

 دەپارتامەنتتىڭ مالىمدەۋىنشە، ىشكى ىستەر ورگاندارىمەن بىرلەسىپ ىزدەۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى ۇيىمداستىرۋ بويىنشا شتاب قۇرىلعان. وعان ءورت سوندىرۋشىلەر، قۇتقارۋشىلار، كينولوگتار، ەرىكتىلەر جۇمىلدىرىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار