ش ق و- دا ءورت پەن ءيىس تيۋدەن ادام قازاسى 2 ەسەگە كوبەيگەن

None
None
استانا. قازاقپارات - ش ق و توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، وڭىردەگى ءورت جاعدايلارى بىلتىرعىعا قاراعاندا 10 پايىزعا ازايعانىمەن، ءورت جانە ىس ءتيۋ سالدارىنان ادامنىڭ قايتىس بولۋ فاكتىسى 2 ەسەگە كوبەيگەن.

ش ق و اقپاراتتىق ورتالىعىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ش ق و ت جد ءورت قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى باقىلاۋ جانە پروفيلاكتيكالىق قىزمەت باسقارماسىنىڭ باس مامانى ازامات قاپىشيەۆ ايماقتا جىل باسىنان بەرى 301 ءورت جاعدايى تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان 34 ادام دۇنيەدەن وتكەنىن ايتىپ ءوتتى.

34 ادامنىڭ 11 ى ىس تيۋدەن قايتىس بولعان. -  مۇنداي قايعىلى جاعدايلاردىڭ 80 پايىزى قاراپايىم قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاماۋدان تۋىندايدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءار ۇيدەگى ەلەكترقۇرىلعىلاردىڭ كوپتىگىنەن ەلەكتر جەلىلەرىنە تۇسەتىن قىسىم مولشەرىنەن ءورت شىعۋى قاۋپى كوبەيۋدە.

جىلدىڭ باسىنان بەرى 301 ءورت جانە ءيىس تيۋ جاعدايىنىڭ 231 ى تۇرعىن ۇيلەردە تىركەلىپ، قاۋىپ كەزىندە 48 ادام قۇتقارىلدى، -  دەيدى ا. قاپىشەۆ.

دەپارتامەنت تاراپىنان ەل ىشىندە قانشاما كەڭەستىك، نۇسقاۋشىلىق جۇمىستارى جۇرگىزىلگەنىمەن، ءورت جاعدايلارىنا ادامي فاكتوردىڭ اسەرى ازايماي تۇرعانى بايقالعان. وڭىردە جاۋاپتى ماماندار ش ق و ءبىلىم باسقارماسىمەن بىرىگە وتىرىپ، وقۋ ورىندارىندا تۇسىندىرمە جۇمىستارىن، سونداي-اق، وبلىس بويىنشا 83 رەيد جۇرگىزگەن.

«حابار»

سوڭعى جاڭالىقتار