ەلىمىزدە 2300 دەن اسا ادام كوروناۆيرۋستان ەمدەلىپ جاتىر

None
استانا. قازاقپارات - وتكەن تاۋلىكتە قازاقستاندا 112 ادام كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ 13 قاڭتارداعى مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا 2 315 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنان (- 2168+ جانە 147 ك ۆ ي-) ەمدەلىپ جاتىر. ولاردىڭ ىشىندە 225 پاتسيەنت ستاتسيوناردا، 2090 ناۋقاس امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ەم قابىلداۋدا.

«ك ۆ ي-گە شالدىققانداردىڭ اراسىندا 9 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، 5 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى وتە اۋىر، 3 ناۋقاس ءوج ج اپپاراتىندا جاتىر»، - دەپ جازدى مينيسترلىكتەن.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram