ەلىمىزدە 2280 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنان ەمدەلىپ جاتىر

None
استانا. قازاقپارات - وتكەن تاۋلىكتە قازاقستاندا 111 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىن جۇقتىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ.

14-قاڭتارداعى مالىمەت بويىنشا، 2280 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنان (- 2130+ جانە 150 ك ۆ ي-) ەمدەلۋدە، ولاردىڭ ىشىندە 220 پاتسيەنت ستاتسيوناردا، 2060 ناۋقاس امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ەم قابىلداۋدا.

«ك ۆ ي-گە شالدىققانداردىڭ اراسىندا 7 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، 7 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى وتە اۋىر، 4 ناۋقاس ءو ج ج اپپاراتىندا جاتىر»، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.


سوڭعى جاڭالىقتار