شىمكەنتتە 2200 شىنى ستاقاندا «شىمكەنت شايى» تاراتىلىپ، رەكوردقا ۇسىنىلدى

None
None
شىمكەنت. قازاقپارات - شىمكەنتتە 2200 شىنى ستاقاندا «شىمكەنت شايى» تاراتىلىپ، رەكوردقا ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ناۋرىز مەرەكەسى قارساڭىندا وتكەن «دامداسtour» تۇڭعىش رەستوراندار جارمەڭكەسىنە كەلۋشى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا تەگىن «شىمكەنت شايى» تاراتىلدى.

قالانىڭ 2200 جىلعا جۋىق تاريحى شەڭبەرىندە ىسكە اسقان شارا - قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا (قازاقستاندىق اقپاراتتىق-ەنتسيكلوپەديالىق انىقتامالىق) ەنگىزۋ بويىنشا، گاسترورەكوردقا ۇسىنىلدى.

شاي، جالپى 2200 ادامعا تاراتىلدى. ايتا كەتەرلىگى، ەرتەرەكتە رەستوران وكىلدەرىمەن وتكەن كەزدەسۋلەردىڭ بىرىندە رەستوران باسشىلىعى مەن قالا تۇرعىندارى تاراپىنان سۋسىندار مازىرىندە «شىمكەنت شايىن» قولدانۋ بويىنشا ۇسىنىس ايتىلعان بولاتىن.

بۇل تۇرعىندار ۇسىنىسىن تۋريزم جانە سىرتقى بايلانىستار باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرلان قىدىروۆ قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنا جەتكىزىپ، ولار ءبىراۋىزدان قولداعان ەدى.

جالپى، شىمكەنت قالاسىندا العاش رەت ۇيىمداستىرىلعان بۇل شارا - جەرگىلىكتى قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنىڭ باسەكەلەستىگىن ارتتىرىپ، سەرۆيستىك قىزمەتتىڭ جاندانا تۇسۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق، مەرەكە كۇندەرىندە نەمەسە قالاعا ساياحاتتاۋشى ازاماتتاردىڭ كوپتەپ كەلۋىندە ءدامدى تاعامدارىمەن ءوز دەڭگەيلەرىندە قامتۋعا دايىن بولۋىنا تاجىريبە بولىپ تابىلادى.

شىمكەنت قالاسى تۋريزم جانە سىرتقى بايلانىستار باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءوتىپ جاتقان شارا ەرتەڭ دە تاڭعى 10:00 مەن 22:00 ارالىعىندا جالعاسپاق.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram