استانادان ۇشىپ شىقپاق بولعان ايەلدەن 20 دانا وق تابىلدى

None
None
استانا. قازاقپارات - استانادان تارازعا ۇشىپ شىقپاق بولعان ايەلدەن 20 دانا وق تابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ەلوردا سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ءمالىم بولعانداي، اعىمداعى جىلدىڭ 11 -اقپانىندا «استانا- تاراز» رەيسىمەن ۇشپاق بولعان ر. ەسىمدى ايەلدىڭ جۇگىنەن 12 كاليبرلى 20 دانا وق تابىلعان.

استانا قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنىڭ ۇكىمىمەن ايەل 34 مىڭ تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل تولەۋگە جازالاندى.

«سوت قاۋلىسىمەن ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 482-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس، اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى. وعان 20 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل تولەۋ جازاسى تاعايىندالدى. سوت اكىمشىلىك ايىپپۇلدى %30 تومەندەتتى، وقتار تاركىلەندى»، - دەلىنگەن قالالىق سوتتىڭ حابارلاماسىندا.

قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەندى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram