قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 204 ادامعا جەتتى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - 28 - ناۋرىز ساعات 11:50 جاعداي بويىنشا كوروناۆيرۋس كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 11 ادام تىركەلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 11 ادام، نۇر- سۇلتان قالاسىندا - 10 ادام، الماتى قالاسىندا - 1 ادام تىركەلدى. وسى ساعاتتا نۇر- سۇلتان قالاسى بويىنشا 117 ادام، الماتى قالاسىندا - 58 ادام، قاراعاندى قالاسىندا - 4, جامبىل وبلىسىندا -3 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 4 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 5 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 2 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 4 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 1 ادام، جالپى 204 ناۋقاس تىركەلدى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram