قورعاستاعى نۇركەنت قالاسىنىڭ حالقى 2030 -جىلعا دەيىن 100 مىڭعا جەتەدى

None
None
الماتى. قازاقپارات - الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى اماندىق باتالوۆ «قورعاس» ازات ەكونوميكالىق اۋماعىنداعى نۇركەنت قالاسىنىڭ دامۋى تۋرالى ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«جاڭا نۇركەنت قالاسىنىڭ ەگجەي-تەگجەيلى جوسپارىنىڭ جوباسى ازىرلەندى. 2030 -جىلعا دەيىنگى جوبالىق كەزەڭدە تۇرعىنداردىڭ سانى 100 مىڭعا جەتەتىن قالا ءوسۋى قاجەت»، - دەدى اماندىق باتالوۆ شەتەلدىك ديپلوماتتارعا «قورعاس - شىعىس قاقپا» ا ە ا- نى تانىستىرۋ كەزىندە.

ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازىرگى كەزدە جەرگىلىكتى اتقارۋ ورگاندارى جاڭا ءوندىرىس ورىندارىن جۇمىس كۇشىمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىر.

وبلىس اكىمىنىڭ ايتۋىنشا، «قورعاستا» 10 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر، ال ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرىن قوسقاندا بۇل شامامەن 50 مىڭ تۇرعىندى قۇرايدى.

سونداي-اق اكىمدىك كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارى ارقىلى قازاقستاندىق جۇمىسشىلاردى «قورعاستا» جۇمىس ىستەۋگە باۋليدى.

ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن شەتەلدىك ديپلوماتتارعا «قورعاس - شىعىس قاقپا» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ الەۋەتى تانىستىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار