قازاقستاندا 2015 - جىلى 29 مىڭ ازامات اسكەرگە شاقىرىلادى

None
None
استانا. قازاقپارات - 1 - ساۋىردەن باستاپ، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ باستالادى.

بۇل تۋرالى بۇگىن ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر قارۋشى كۇشتەرى باس شتابى ۇيىمداستىرۋ- جۇمىلدىرۋ جۇمىستارى دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى - جاساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى پولكوۆنيك امانتاي وسەربايەۆ ءمالىم ەتتى.

«اسكەري قىزمەت جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭعا جانە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىنا سايكەس، 1 - ساۋىردەن باستاپ، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ باستالادى. ەلدىڭ بارلىق وڭىرلەرى دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جەرگىلىكتى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ وكىمدەرىمەن شاقىرۋ جانە مەديتسينالىق كوميسسيالارى قۇرىلدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

ونىڭ اتاپ وتكەنىندەي، بيىل 29 مىڭ ازامات اسكەرگە شاقىرىلسا، ونىڭ 12 مىڭى كوكتەمدە قابىلدانباق.

«ەلباسىنىڭ جارلىعىنا سايكەس، 2015 - جىلى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە 29 مىڭ ازامات اسكەرگە شاقىرىلادى. سونىڭ 12 مىڭداي ازاماتى وسى كوكتەمدە ءساۋىر- ماۋسىم ايلارىندا شاقىرىلادى. اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدىڭ ماقساتى - ەلىمىزدىڭ قارۋلى كۇشتەرىنىڭ قاتارىنا دەنساۋلىقتارى جارامدى، پسيحولوگيالىق جاعىنان دايىندالعان، ورتا نەمەسە جوعارى بىلىمى بار ازاماتتاردى قابىلداۋ»، - دەيدى ا. وسەربايەۆ.

اۆتور: جاسۇلان جولدىبايەۆ

سوڭعى جاڭالىقتار