كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ تاعى 20 وقيعاسى تىركەلدى، ناۋقاستار سانى 228 گە جەتتى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىن جۇقتىرۋدىڭ جاڭادان 20 وقيعاسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«28 - ناۋرىز ساعات 22:00 جاعداي بويىنشا، كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 20 ادام تىركەلدى، نۇر- سۇلتان قالاسىندا - 18 ادام، الماتى قالاسىندا - 1 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 1 ادام. وسى ساعاتتا نۇر- سۇلتان قالاسىندا - 135 ادام، الماتى قالاسىندا - 51, قاراعاندى وبلىسىندا - 7, اقمولا وبلىسىندا - 6, اتىراۋ وبلىسىندا - 5, جامبىل وبلىسىندا - 3, شىمكەنت قالاسىندا - 2, شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2, الماتى وبلىسىندا - 4, اقتوبە وبلىسىندا - 1, سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1, پاۆلودار وبلىسىندا - 1, ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 1, قىزىلوردا وبلىسىندا - 1, جالپى 228 ناۋقاس تىركەلدى» ، - دەلىنگەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىندە.


سوڭعى جاڭالىقتار