اقمولا وبلىسىندا قاتتى داۋىل سالدارىنان 1 ادام مەرت بولدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارت - اقمولا وبلىسىندا قاتتى داۋىل سالدارىنان 1 ادام مەرت بولدى. بۇل جايىندا ق ر ءى ءى م توتەنشە جاعدايلار كوميتەتىنەن ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«7 - ساۋىردە اقمولا وبلىسىنا قاراستى بۋراباي اۋدانىنىڭ ۇرىمقاي اۋىلىندا سەكۋندىنا 28 مەتر جىلدامدىقپەن سوققان قاتتى جەل سالدارىنان ماشينا سارايىنىڭ شاتىرى جۇلىنىپ كەتتى. سونىڭ سالدارىنان 1980 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن كۇزەتشى جاراقات الىپ، وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. شاتىردىڭ اۋماعى مەن سالۋ ۇلگىسى انىقتالىپ جاتىر»، - دەپ اتاپ وتەدى ۆەدومستۆودان.

وسىعان وراي توتەنشە جاعدايلار كوميتەتى ءوڭىر تۇرعىندارىنا اۋا رايىنىڭ وزگەرىستەرىن ءجىتى قاداعالاپ، قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋدى ەسكەرتەدى. ەسكە سالساق، كوكشەتاۋدا قاتتى جەلدەن ءتورت ءۇيدىڭ شاتىرى جۇلىنىپ، 10 ايالداما زاقىمدانعانى تۋرالى حابارلانعان.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram