قازاقستاندا 1 مىڭعا جۋىق لومبارد تەكسەرىلەتىن بولادى

None
None
الماتى. قازاقپارات - قازاقستاندا ماۋسىمعا دەيىن 1 مىڭعا جۋىق لومباردتىڭ قىزمەتى تەكسەرىلەتىن بولادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ق ر پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا شاعىن قارجى ۇيىمدارى، لومباردتار، ونلاين كرەديت كومپانيالارىنىڭ قىزمەتى تەكسەرىلەتىن بولادى. سونىمەن قاتار 23 - ناۋرىزداعى تاپسىرماعا سايكەس حالىققا تۇتىنۋ نەسيەلەرىن ۇسىناتىن بانككە جاتپايتىن ۇيىمداردىڭ قىزمەتى باقىلاۋعا الىنادى. ولاردىڭ قىزمەتىنىڭ زاڭدىلىعى، قارجىلىق پيراميدا بەلگىلەرىنىڭ بار- جوقتىعى انىقتالادى» ، - دەدى ونلاين بريفينگ بارىسىندا ق ر قارجى نارىعىن دامىتۋ جانە رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان ءابدراحمانوۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، تەكسەرۋ جۇمىستارى قازاقستاننىڭ 17 قالاسىندا ناۋرىزدان ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى. تەكسەرىلەتىن لومباردتار مەن شاعىن قارجى ۇيىمدارىنىڭ كوپشىلىگى نۇر- سۇلتان، الماتى، شىمكەنت قالالارىنلا ورنالاسقان. ناۋرىزدا اگەنتتىك، ق ر ءى ءى م، ق ر ق م مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ وكىلدەرىنەن 39 تەكسەرۋ توبى قۇرىلدى.

«1100 لومباردتىڭ 424 ءى - ساۋىردە، 323 -ى مامىردا، 353- ءى ماۋسىمدا تەكسەرىلەدى. سونىمەن قاتار 50 جۋىق ونلاين نەسيە بەرۋ ۇيىمى، 200 شاعىن قارجى ۇيىمى تەكسەرىلەدى» ، - دەدى ول. ەڭ الدىمەن رەيد بارىسىندا نەسيەسىن وتەۋ مۇمكىندىگىنەن ايرىلعان ش و ب سۋبەكتىلەرىنىڭ تولەمدەرىن توقتاتۋ تۋرالى تاپسىرما قانشالىقتى ورىندالىپ جاتقانى انىقتالادى. زاڭ تالاپتارىن بۇزۋ دەرەكتەرى انىقتالعان بولسا ولارعا ءتيىستى جازا قولدانىلاتىن بولادى.


سوڭعى جاڭالىقتار