قىتايلىق قايىرىمدىلىققا 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىن بەرگەن

None
None
 نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قايىرىمدىلىققا 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىن بەرگەن.

وسى جاڭالىق الەمدىك ب ا ق بەتتەرىندە جارىسا جازىلىپ جاتىر. مۇنشاما سوماداعى قايىرىمدىلىق قورىن ۇسىنعان ادامنىڭ ەسىمى - لەي جيۋن(قىتايلىق - رەد.).

Xiaomi كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى وسى جاڭالىقتى ءوزى حابارلاعان. بۇل سوما ساتىلىمنىڭ سوڭىنان بەرىلگەن اكسيالاردىڭ سىيلىقتىق سوماسى بولىپ شىقتى.

 

 دەرەككوزى: Life

 

سوڭعى جاڭالىقتار