قازان قالاسىنداعى اپات: تاعى 18 ادام ءۇيىندى استىندا قالۋى ىقتيمال

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاندا «ادميرال» ساۋدا ۇيىندە شىققان ورتتەن قۇربانداردىڭ سانى سەنبىدە 16 ادامعا جەتتى. سوڭعى قازا تاپقان ادامنىڭ مۇردەسى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تۇنگى بىرلەر شاماسىندا ساۋدا ءۇيىنىڭ ءۇشىنشى كىرەبەرىسىنەن 10 مەتر جەردەن تابىلدى.

بۇل وسى ورىننان تابىلعان ازىرگە ءبىرىنشى قۇربان، دەپ حابارلادى تاتارستان ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ باسشىسى اندرەي رودىگين. «ەر ادامنىڭ ءمايىتى ءۇيىندى اراسىنان تابىلدى»، - دەدى سۇحبات بەرۋشى.

رودىگيننىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، ءۇيىندى استىندا تاعى 18 ادام سانى بولۋى مۇمكىن.

سوڭعى جاڭالىقتار